Gia hạn visa thông thường có giá trị bao lâu?

TRẢ LỜI
Gia hạn visa thông thường được cấp có giá trị từ 1 tháng đến 1 năm. Từ 1 năm trở lên visa được cấp dưới hình thức thẻ tạm trú.