Nếu tôi vào Việt Nam bằng đường bộ thì tôi có thể sử dụng thư chấp thuận thị thực này không

Rất tiếc bạn không thể sử dụng thư chấp thuận thị thực nếu bạn vào Việt Nam bằng đường bộ. Thư chấp thuận thị thực chỉ được sử dụng nếu bạn vào Việt Nam bằng đường hàng không.