Để xin được thư chấp thuận thị thực Việt Nam thì tôi cần cung cấp những thông tin gì

                   1.      Họ tên bạn (đúng theo họ tên trong hộ chiếu của bạn)

2.       Ngày sinh (DOB)

3.       Quốc tịch

4.       Số hộ chiếu

5.       Thời gian đến dự kiến

6.       Mục đích đến