Tôi có thể kiểm tra trạng thái xử lý thị thực Việt Nam của tôi bằng cách nào

Có hai cách để bạn có thể kiểm tra trạng thái xử lý thị thực Việt  Nam của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2. Kiểm tra trạng thái thị thực

Nếu thị thực của bạn đang ở:

- Trạng thái "Chờ thanh toán": Bạn đã nộp đơn xin thị thực thành công, tuy nhiên bạn chưa hoàn tất việc thanh toán.

- Trang thái "Đang xử lý": Đơn xin thị thực của bạn đang được xử lý.

- Trạng thái "Hoàn thành": Đơn xin thị thực của bạn đã được xử lý thành công, thư chấp thuận thị thực đã được hoàn tất và được tải lên trang web của chúng tôi.