Tôi có thể nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày đến được ghi trong thư chấp thuận thị thực không

Rất tiếc bạn không thể nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày đến được ghi trong thư chấp thuận thị thực. Bạn cần nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng hoặc sau ngày đến được ghi trong thư chấp thuận thị thực.