THỦ TỤC VISA CÔNG TÁC PHÁP

- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
và được ký
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu
và thị thực
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng
với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu
- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị + bản sao
- Thư mời của công ty mời tại Pháp nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến đi cùng
với chương trình cụ thể của chuyến đi và danh sách những người được mời + bản
sao.
- Thư giới thiệu của công ty tại Việt nam có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, chức
vụ của người xin thị thực, mục đích chuyến đi, bảo lãnh chi phí chuyến đi nếu có và
được dịch sang tiếng Pháp hoặc anh + bản sao.
- Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt nam( bản sao + bản dịch sang tiếng pháp
hoặc Anh)
- Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian của chuyến đi tại Pháp và các nước
Schengen khác + Bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Đặt vé máy bay khứ hồi( chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao( chỉ được chấp nhận bằng tiếng
Pháp hoặc tiếng Anh)
Thị thực đối với nhân viên làm việc cho cá nhân
- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
và được ký
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu
và thị thực
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng
với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu
- Hợp đồng làm việc được thông qua bởi cơ quan lao động có thẩm quyền của Pháp
(DDTEFP) + bản sao
- Bản sao chứng minh thư của chủ lao động người pháp sinh sống tại Việt nam
- Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ bằng tiếng Pháp hoặc Anh, không được bằng tiếng
Việt)
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương quốc tế + bản sao(chỉ bằng tiếng Pháp hoặc
Anh, không được bằng tiếng Việt)


Thị thực sang làm việc(lao động được trả lương tại Pháp, thực tập sinh, hoạt động nghệ thuật và văn hóa, thương mại thủ công và công nghiệp, nghề tự do độc lập)
Chú ý : đối với trường hợp làm việc hơn 1 tháng tại một công ty có trụ sở tại Pháp,
xin mời cung cấp giấy đồng ý của Cơ quan phụ trách lao động nước ngoài làm việc
tại Pháp(DDTEFP)
- 1 tờ khai xin thị thực ngắn hạn được điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
và được ký
- 1 ảnh chứng minh thư mới nhất
- Hộ chiếu + bản sao của 5 trang đầu của hộ chiếu cùng với tất cả các trang có dấu
và thị thực
- Đối với công dân Việt nam : sổ hộ khẩu dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cùng
với bản sao của tất cả các trang của sổ hộ khẩu
- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt nam : thẻ tạm trú hoặc thị thực còn giá trị +
bản sao
- Thư mời của một công ty tại Pháp ghi rõ mục đích, thời gian của chuyến đi cùng
với chương trình cụ thể của chuyến đi và danh sách khách mời + bản sao
- Thư giới thiệu chính thức của công ty Việt nam(ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax,
chức vụ của người xin thị thực, mục đích chuyện đi, bảo lãnh chi phí chuyến đi nếu
có và được dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh + bản sao
- Đăng ký kinh doanh của công ty tại Việt nam(bản sao + bản dịch)
- Đặt phòng khách sạn tương ứng với thời gian lưu trú tại Pháp và tại các nước khác
trong khối Schengen + bản sao(chỉ chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Đặt vé máy bay khứ hồi(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh)
- Bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương + bản sao(chỉ được chấp nhận bằng tiếng Pháp
hoặc tiếng Anh)


Các tin liên quan:
-     Thủ tục visa du lịch Pháp
-     Thủ tục visa thăm thân Pháp